Kirkkonummen Kielikylpy ry:n säännöt


Yhdistyksen nimi on Kirkkonummen Kielikylpy ry ja kotipaikka on Kirkkonummi. Yhdistyksen toimialue on Kirkkonummi.


Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää yhdistyksen toimialueella asuvien suomenkielisten lasten ruotsin kielen kielikylpymahdollisuuksia. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys toimii vanhempainyhdistyksenä ruotsin kielen kielikylpyä tarjoavissa päiväkodeissa ja kouluissa sekä järjestää kielikylpytoimintaa alle kouluikäisille ja ensisijaisesti alkuluokkien oppilaille. Yhdistys ylläpitää ja/tai tukee voittoa tavoittelematta ruotsinkielistä kielikylpytoimintaa päiväkodeissa, kerhoissa ja kouluissa suomenkielisille lapsille ja nuorille. Yhdistys on mukana kehittämässä kielikylpytoimintaa niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla edistää lasten ja nuorten toisen kotimaisen kielen oppimista sekä muuten tukee heidän kehitystään ja oppimismahdollisuuksiaan ruotsin kielessä.


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Kirkkonummen kunnassa tai lähikunnissa asuva henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi. Jäsenellä on oikeus saada pysyvä jäsennumero. Yhdistyksen jäsenten tiedot tallennetaan yhdistyksen jäsenrekisteriin. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen hallituksen hyväksymä Suomessa asuva henkilö tai oikeuskelpoinen suomalainen yhteisö. Yhdistyksen hallitus on yhdistyslain 14 pykälässä mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan yhdistyksen jäsenen.


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi anoa avustuksia, ottaa vastaan lahjoituksia, järjestä tapahtumia ja myyjäisiä sekä arpajaisia, kerätä rahaa talkoovoimin sekä periä lasten huoltajilta kerho- ja hoitomaksuja. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole hankkia voittoa tai muuta välitöntä taloudellista ansiota sen toimintaan osallistuville eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.


Yhdistys perii jäseniltään vuotuista jäsenmaksua, joiden suuruus päätetään yhdistyksen kevätkokouksessa. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille.


Yhdistyksen jäsenen lapsille myönnetään sisarusalennus 30 prosenttia edullisemmasta kerhomaksusta, kun jäsenen lapsista vähintään kaksi (2) osallistuu yhdistyksen järjestämiin alle 5-vuotiaiden kielisuihkutuskerhoihin.


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 5-10 kevätkokouksessa valittua varsinaista jäsentä ja heille 2-5 varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä mahdolliset muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun tämä katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä joukossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee muissa asioissa puheenjohtajan ääni, henkilövalinnoissa arpa.

Hallituksen jäsenet saavat yhdistyksen kerhomaksuista ja iltapäiväkerhomaksuista korkeintaan 50 prosentin alennuksen kerholaista kohden.


Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja kukin yksin tai kaksi hallituksen varsinaista jäsentä yhdessä.


Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan kevätkokouksessa vuodeksi kerrallaan kaksi toiminnan/tilintarkastajaa.

10§
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi alkaa 1. päivä elokuuta ja päättyy 31. päivä heinäkuuta. Tilinpäätös ja vuosikertomus edelliseltä tilikaudelta on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen syyskokousta.

11§
Toiminnan/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen, yhdistyksen syyskokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan tilintarkastuksesta kahden viikon kuluessa siitä, kun heille on toimitettu tilinpäätös ja vuosikertomus.

12§
Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään maalis-huhtikuussa, käsitellään seuraavat asiat:

  • valitaan 5-10 hallituksen varsinaista jäsentä ja 2-5 varajäsentä,
  • valitaan kaksi toiminnan/tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä,
  • vahvistetaan tulevan toimintavuoden toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäseniltä perittävien jäsenmaksujen suuruudet,
  • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään loka-marraskuussa, käsitellään seuraavat asiat :

  • esitellään edellisen tilikauden toimikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
  • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13§
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin yhdistyksen jäsenelle ja/ tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotisivuilla www.kirkkonummenkielikylpy.fi. Jäsenen on huolehdittava siitä, että yhdistykselle ilmoitettu sähköpostiosoite on voimassa oleva.

14§
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa siten, että vähintään ¾ annetuista äänistä kannattaa muutosta. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

15§
Yhdistyksen purkautuessa sen varat ja omaisuus on käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla näiden sääntöjen 2§:ssä mainittuun tarkoitukseen.